گروه آموزشی علوم ارتباطات

دکتر سارا ابوطالب جولا

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر سارا ابوطالب جولا

تلفن: ۴۸۳۹۲۵۲۴

دکتر سارا ابوطالب جولا

دکتر سید جمال الدین اکبرزاده جهرمی

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر سید جمال الدین اکبرزاده جهرمی

تلفن: ۴۸۳۹۲۵۱۸

دکتر سید جمال الدین اکبرزاده جهرمی

دکتر علیرضا حسینی پاکدهی

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر علیرضا حسینی پاکدهی

تلفن: ۴۸۳۹۲۵۲۷

دکتر علیرضا حسینی پاکدهی

دکتر سیدنورالدین رضوی زاده

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر سیدنورالدین رضوی زاده

تلفن: ۴۸۳۹۲۵۱۶

دکتر سیدنورالدین رضوی زاده

دکتر زرین زردار

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر زرین زردار

تلفن: ۴۸۳۹۲۵۲۱

دکتر زرین زردار

دکتر حسین سرافراز

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر حسین سرافراز

تلفن: ۴۸۳۹۲۵۴۴

دکتر حسین سرافراز

دکتر سیدمحمد مهدی زاده

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر سیدمحمد مهدی زاده

تلفن: ۴۴۷۳۷۶۲۰

دکتر سیدمحمد مهدی زاده

دکتر هادی خانیکی

رتبه علمی: استاد

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر هادی خانیکی

تلفن: ۴۸۳۹۲۴۹۵

دکتر هادی خانیکی

دکتر کاوه بازرگان هرندی

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر کاوه بازرگان هرندی

تلفن: ۴۸۳۹۲۵۵۰

دکتر کاوه بازرگان هرندی

دکتر حسین پاینده

رتبه علمی: استاد

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر حسین پاینده

تلفن: ۴۸۳۹۲۴۹۸

دکتر حسین پاینده

دکتر محمدحسن یادگاری

رتبه علمی: استادیار

دکتر محمدحسن یادگاری