گروه آموزشی علوم ارتباطات

دکتر سارا ابوطالب جولا

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر سارا ابوطالب جولا

دکتر سارا ابوطالب جولا

دکتر سید جمال الدین اکبرزاده جهرمی

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر سید جمال الدین اکبرزاده جهرمی

دکتر سید جمال الدین اکبرزاده جهرمی

دکتر کاوه بازرگان هرندی

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر کاوه بازرگان هرندی

دکتر کاوه بازرگان هرندی

دکتر علیرضا حسینی پاکدهی

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر علیرضا حسینی پاکدهی

دکتر علیرضا حسینی پاکدهی

دکتر هادی خانیکی

رتبه علمی: استاد

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر هادی خانیکی

دکتر هادی خانیکی

دکتر سیدنورالدین رضوی زاده

سمت: معاون آموزشی دانشکده علوم ارتباطات

مدرک تحصیلی: دکتری علوم ارتباطات

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر سیدنورالدین رضوی زاده

تلفن: ۰۲۱۴۴۷۳۷۵۸۲

دکتر سیدنورالدین رضوی زاده

دکتر زرین زردار

مدرک تحصیلی: دکتری علوم ارتباطات

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر زرین زردار

دکتر زرین زردار

دکتر حسین سرافراز

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر حسین سرافراز

دکتر حسین سرافراز

دکتر سید مرتضی مردیها

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر سید مرتضی مردیها

دکتر سید مرتضی مردیها

دکتر سیدمحمد مهدی زاده

سمت: سرپرست گروه علوم ارتباطات

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر سیدمحمد مهدی زاده

دکتر سیدمحمد مهدی زاده

دکتر حسین پاینده

رتبه علمی: استاد

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر حسین پاینده

دکتر حسین پاینده