ارتباط با دانشکده

شماره تماس واحد های دانشکده : 

 

آموزش(مقطع کارشناسی)

44737618

تحصیلات تکمیلی 44737579

امور عمومی

44737576

امور پژوهشی و فصلنامه

44737637

امور دانشجویی

44737578

فکس دانشکده

44737572

 ریاست دانشکده 

44737571

واحد فناوری اطلاعات

44737628

منشی گروه ها

44737621