ارتباط با دانشکده

شماره تماس واحد های دانشکده : 

 

ریاست دانشکده

44737571

فکس دانشکده

44737572

امور عمومی

44737576

امور پژوهشی و فصلنامه

44737637

امور دانشجویی

44737578

منشی گروه ها وکارآموزی

44737621

امور کلاس ها و اساتید مدعو

48392503

آموزش کارشناس(روابط عمومی)

48392558

آموزش کارشناس(روزنامه نگاری)

48392561

آموزش کارشناس(مطالعات ارتباطی)

48392537

 کارشناسی ارشد(روزنامه نگاری،مدیریت رسانه،روابط عمومی)

48392566

کارشناسی ارشد(ارتباطات اجتماعی،مطالعات فرهنگ و رسانه)

48392567

آموزش مقطع دکتری (کلیه رشته ها)

48392567