ارتباط با دانشکده

 

شماره تماس واحد های دانشکده : 

ریاست دانشکده

44737571

آموزش و تحصیلات تکمیلی

44737618

امور عمومی

44737576

امور پژوهشی و فصلنامه

44737637

امور دانشجویی

44737578

فکس دانشکده

44737572

واحد فناوری اطلاعات

44737628

منشی گروه ها

44737621