گروه های آموزشی

دانشکده علوم ارتباطات دارای سه گروه آموزشی است و دانشجویان در مقاطع و رشته های مختلف مشغول به تحصیل می باشند.

 

 

گروه های آموزشی 


1- روابط عمومی 

2- روزنامه نگاری و مدیریت رسانه

3- علوم ارتباطات

 

مقاطع و رشته های تحصیلی 


کارشناسی: روابط عمومی، روزنامه نگاری، مطالعات ارتباطی 

کارشناسی ارشد: روابط عمومی، علوم ارتباطات اجتماعی، مطالعات فرهنگی و رسانه، روزنامه نگاری، مدیریت رسانه، روزنامه نگاری رادیو و تلویزیون

دکتری: علوم ارتباطات - مدیریت رسانه