گروه های آموزشی

دانشکده علوم ارتباطات دارای سه گروه آموزشی است و دانشجویان در مقاطع و رشته های مختلف مشغول به تحصیل می باشند.

 

 

گروه های آموزشی 


1- روابط عمومی 

2- روزنامه نگاری و مدیریت رسانه

3- علوم ارتباطات

 

مقاطع و رشته های تحصیلی 


کارشناسی : روابط عمومی، روزنامه نگاری، مطالعات ارتباطی 

کارشناسی ارشد : روابط عمومی، علوم ارتباطات، روزنامه نگاری، مدیریت رسانه 

دکتری : علوم ارتباطات - مدیریت رسانه در حال راه اندازی