گروه آموزشی روابط عمومی

دکتر حسینعلی افخمی

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر حسینعلی افخمی

تلفن: ۴۸۳۹۲۵۰۵

دکتر حسینعلی افخمی

دکتر قدسی بیات

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر قدسی بیات

تلفن: ۴۸۳۹۲۵۲۵

دکتر قدسی بیات

دکتر رضا صابری

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر رضا صابری

تلفن: ۴۸۳۹۲۴۹۱

دکتر رضا صابری

دکتر سیدرضا نقیب السادات

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر سیدرضا نقیب السادات

تلفن: ۴۸۳۹۲۴۹۱

دکتر سیدرضا نقیب السادات

دکتر سبحان یحیایی

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر سبحان یحیایی

تلفن: ۴۸۳۹۲۵۹۴

دکتر سبحان یحیایی

دکتر علیرضا عبداللهی نژاد

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر علیرضا عبداللهی نژاد

تلفن: ۴۸۳۹۲۴۹۴

دکتر علیرضا عبداللهی نژاد

دکتر لیلا وصالی

رتبه علمی: استادیار

دکتر لیلا وصالی