گروه آموزشی روابط عمومی

دکتر حسینعلی افخمی

سمت: مدیر گروه روابط عمومی

مدرک تحصیلی: دکتری علوم ارتباطات

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر حسینعلی افخمی

تلفن: ۰۲۱۴۸۳۹۲۵۰۵

دکتر حسینعلی افخمی

دکتر قدسی بیات

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر قدسی بیات

دکتر قدسی بیات

دکتر رضا صابری

سمت: معاون توسعه و مدیریت منابع

مدرک تحصیلی: دکتری مردم شناسی

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر رضا صابری

تلفن: ۰۲۱۴۴۷۳۷۵۰۱

دکتر رضا صابری

دکتر علیرضا عبداللهی نژاد

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر علیرضا عبداللهی نژاد

دکتر علیرضا عبداللهی نژاد

دکتر سیدرضا نقیب السادات

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر سیدرضا نقیب السادات

تلفن: ۰۲۱۴۸۳۹۲۴۹۱

دکتر سیدرضا نقیب السادات

دکتر سبحان یحیایی

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر سبحان یحیایی

دکتر سبحان یحیایی