مدیر گروه های دانشکده

دکتر سیدرضا نقیب السادات

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر سیدرضا نقیب السادات

تلفن: ۴۸۳۹۲۴۹۱

آخرین بروزرسانی: ۲۰ آبان ۱۴۰۲

دکتر سیدرضا نقیب السادات

دکتر عباس اسدی

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر عباس اسدی

تلفن: ۴۸۳۹۲۵۲۳

آخرین بروزرسانی: ۲۸ خرداد ۱۴۰۲

دکتر عباس اسدی

دکتر سیدمحمد مهدی زاده

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر سیدمحمد مهدی زاده

تلفن: ۴۴۷۳۷۶۲۰

آخرین بروزرسانی: ۰۲ اسفند ۱۴۰۲

دکتر سیدمحمد مهدی زاده