مدیر گروه های دانشکده

دکتر حسینعلی افخمی

سمت: مدیر گروه روابط عمومی

مدرک تحصیلی: دکتری علوم ارتباطات

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر حسینعلی افخمی

تلفن: ۰۲۱۴۸۳۹۲۵۰۵

دکتر حسینعلی افخمی

دکتر عباس اسدی

سمت: مدیر گروه روزنامه نگاری و مدیریت رسانه

مدرک تحصیلی: دکتری علوم ارتباطات

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر عباس اسدی

تلفن: ۰۲۱۴۸۳۹۲۵۲۳

دکتر عباس اسدی

دکتر سیدمحمد مهدی زاده

سمت: سرپرست گروه علوم ارتباطات

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر سیدمحمد مهدی زاده

دکتر سیدمحمد مهدی زاده