معاونین دانشکده

دکتر محمد مهدی مولائی

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر محمد مهدی مولائی

تلفن: ۴۸۳۹۲۴۹۴

دکتر محمد مهدی مولائی