معاونین دانشکده

دکتر سیدنورالدین رضوی زاده

سمت: معاون آموزشی دانشکده علوم ارتباطات

مدرک تحصیلی: دکتری علوم ارتباطات

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر سیدنورالدین رضوی زاده

تلفن: ۰۲۱۴۴۷۳۷۵۸۲

دکتر سیدنورالدین رضوی زاده