اخبار

اخبار و رویدادها

پذیرش بدون آزمون سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

پذیرش بدون آزمون سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

سامانه اشتغال دانشگاه علامه‌ طباطبائی راه‌اندازی شد.

سامانه اشتغال دانشگاه علامه‌ طباطبائی راه‌اندازی شد.

شیفت همکاران دانشکده مدیریت و حسابداری از تاریخ ۹۹/۱۰/20 لغایت ۹۹/۱۰/24

شیفت همکاران دانشکده مدیریت و حسابداری از تاریخ ۹۹/۱۰/20 لغایت ۹۹/۱۰/24

نحوه تکمیل فرم درخواست از مرکز بهداشت و درمان دانشگاه و فرایند ارسال مدارک پزشکی از طریق اتوماسیون اداری

نحوه تکمیل فرم درخواست از مرکز بهداشت و درمان دانشگاه و فرایند ارسال مدارک پزشکی از طریق اتوماسیون اداری

فرم ارزشیــابی آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

فرم ارزشیــابی آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

شیفت همکاران دانشکده مدیریت و حسابداری از تاریخ 99/10/13 لغایت 99/10/17

شیفت همکاران دانشکده مدیریت و حسابداری از تاریخ 99/10/13 لغایت 99/10/17

اطلاعیه ها

پذیرش بدون آزمون سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

پذیرش بدون آزمون سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

سامانه اشتغال دانشگاه علامه‌ طباطبائی راه‌اندازی شد.

سامانه اشتغال دانشگاه علامه‌ طباطبائی راه‌اندازی شد.

شیفت همکاران دانشکده مدیریت و حسابداری از تاریخ ۹۹/۱۰/20 لغایت ۹۹/۱۰/24

شیفت همکاران دانشکده مدیریت و حسابداری از تاریخ ۹۹/۱۰/20 لغایت ۹۹/۱۰/24

نحوه تکمیل فرم درخواست از مرکز بهداشت و درمان دانشگاه و فرایند ارسال مدارک پزشکی از طریق اتوماسیون اداری

نحوه تکمیل فرم درخواست از مرکز بهداشت و درمان دانشگاه و فرایند ارسال مدارک پزشکی از طریق اتوماسیون اداری

فرم ارزشیــابی آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

فرم ارزشیــابی آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

شیفت همکاران دانشکده مدیریت و حسابداری از تاریخ 99/10/13 لغایت 99/10/17

شیفت همکاران دانشکده مدیریت و حسابداری از تاریخ 99/10/13 لغایت 99/10/17