• کارکنان دانشکده

 

شماره تماس کارکنان دانشکده 

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان شغلی

شماره تماس

۱

خانم حاجیه پاکروان

رئیس آموزش دانشکده

۴۸۳۹۲۵۶۲

۲

خانم مریم بهادر بیگی

کارشناس آموزش

۴۸۳۹۲۵۶۱

۳

آقای بهروز شاه آبادی

کارشناس آموزش 

۴۸۳۹۲۵۳۷

۴

خانم اعظم باقری

کمک کارشناس آموزش

۴۸۳۹۲۵۶۶

5

آقای رحمان محمودی

اطلاعات

48392520

6

آقای حمید فراهانی

اساتید مدعو

۴۸۳۹۲۵۰۳

7

خانم زینب ابراهیمی

امور دانشجویی

۴۸۳۹۲۵۶۳

8

آقای دکتر امیر رحیمی

امور پژوهشی

۴۸۳۹۲۵55

9

آقای دکتر امیر رحیمی

امور عمومی

۴۸۳۹۲۵۵۵

10

خانم مهناز نیکپور

امور مالی

۴۸۳۹۲۴۹۰

11

خانم حمیده بابایی

دبیرخانه

۴۸۳۹۲۵۵۷

12

آقای سید روح الله زرگرباشی

فصلنامه

۴۸۳۹۲۵۵۴

13

آقای احسان هاشمیان

فناوری اطلاعات

48392500

14

آقای نبی غلامی

کتابخانه

48392576

15

خانم دکتر سارا جولا

رئیس کتابخانه

۴۸۳۹۲۵۲۴

16

خانم فاطمه شفیع زاده

کارشناس کتابخانه 

۴۸۳۹2575

17

خانم مرضیه قویدل

کارشناس کتابخانه

۴۸۳۹2577

18

خانم نعیمه برجیان

کارشناس کتابخانه

۴۸۳۹2574

19

خانم سکینه ابومسعود

منشی گروه ها

۴۸۳۹۲۵۰۴