• مدیر گروه های دانشکده
نام و نام خانوادگی: حسین علی افخمی

مدرک تحصیلی: دکترای علوم ارتباطات

ایمیل: hafkhami48@hotmail.com

شماره تماس: 48392505

مدیر گروه روابط عمومی

دریافت رزومه علمی و پژوهشینام و نام خانوادگی: علی اصغر کیاء

مدرک تحصیلی: دکترای علوم ارتباطات

ایمیل: keya@atu.ac.ir

شماره تماس: 48392522

مدیر گروه روزنامه نگاری

دریافت رزومه علمی و پژوهشینام و نام خانوادگی: هادی خانیکی

مدرک تحصیلی: دکترای علوم ارتباطات

ایمیل: khaniki@atu.ac.ir

شماره تماس: 48392495

مدیر گروه مطالعات ارتباطی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی