• معاونین دانشکده
نام و نام خانوادگی: سیدمحمد مهدی زاده

مدرک تحصیلی: دکترای علوم ارتباطات

ایمیل: mahdizedeh45@yahoo.com

شماره تماس: 44737582

معاون آموزشی و پژوهشی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: سید نورالدین رضوی زاده

مدرک تحصیلی: دکترای علوم ارتباطات

ایمیل:  

شماره تماس: 44737623

معاون اداری ، مالی و دانشجویی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی