• ریاست دانشکده
نام و نام خانوادگی: محمدمهدی فرقانی

مدرک تحصیلی: دکترای علوم ارتباطات

ایمیل: forghani@atu.ac.ir

شماره تماس:ریاست دانشکده:  44737571

        ریاست دانشکده                                                                                                                                           

دریافت رزومه علمی و پژوهشی