• گروه های آموزشی

 

دانشکده علوم ارتباطات دارای سه گروه آموزشی است و دانشجویان در مقاطع و رشته های مختلف مشغول به تحصیل می باشند .  

 

گروه های آموزشی 


1- روابط عمومی 

2- روزنامه نگاری 

3- مطالعات ارتباطی

 

مقاطع و رشته های تحصیلی 


کارشناسی : روابط عمومی ، روزنامه نگاری ، مطالعات ارتباطی 

کارشناسی ارشد : روابط عمومی، علوم ارتباطات ، گرایش روزنامه نگاری، مدیریت رسانه 

دکتری : علوم ارتباطات