• خبر روز


شرایط و ضوابط انتخاب دانشجویان برتر دکتری؛

1396/08/08

عملکرد یک ساله منتهی به مهرماه 1396

 نظر به اینکه مقرر است در مراسم گرامی‌داشت روز پژوهش دانشگاه از دانشجویان برتر دکتری تجلیل بهعمل آید،‌ خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به معرفی دانشجوی برتر آن دانشکده تا تاریخ1396/08/20 بر اساس دستورالعمل پیوست و عملکرد یک‌ساله منتهی به مهرماه 1396 (از 1395/07/01 الی 1396/06/31) و با رعایت موارد ذیل به این معاونت اقدام نمایند:

  1.  دانشجویانی که در دوران تحصیل در مقطع دکتری در جشنواره پژوهشگران برتر دانشگاه برگزیده شده‌اند، مجاز به شرکت در این جشنواره نمی‌باشند.  
  2.  انتخاب دانشجوی برتر صرفاً بر اساس فعالیت‌های پژوهشی انجام شود.   
  3.  فرایند انتخاب با تشکیل کمیته‌‏ای در دانشکده برای بررسی رزومه متقاضیان و امتیازدهی (مطابق با جدول الف فایل محاسبه و توزیع امتیازات پیوست و مندرج در صفحه شش دستورالعمل)، انجام می‌شود.
  4. رعایت نگارش مصوب دانشگاه علامه طباطبائی (Aَllameh Tabataba"i) و اعتبارسنجی مقالات در تمامی مستندات ارائه شده الزامی است.
  5. در مراسم روز پژوهش دانشگاه، از دانشجوی دکتری برتر هر دانشکده تجلیل به‌عمل خواهد آمد و از دانشجویان برتر کارشناسی ارشد در مراسم اختصاصی دانشکده تجلیل خواهد شد
  6. ارسال اصل پرسشنامه تکمیل و امتیازدهی شده تا تاریخ مقرر مورد انتظار استبازدید: 2169خروج