• خبر روز


اعضای هیئت‌علمی برای ارسال آثار خود باید از طریق سامانۀ نشر کتاب اقدام کنند

1398/11/14

سامانه نشر کتاب دانشگاه جهت تسهیل روند ارسال آثار اعضای هیئت علمی برای داوری و چاپ کتاب راه‌اندازی شد

این سامانه به منظور ارسال و پیگیری آثار اعضای هیئت علمی جهت چاپ در مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه راه اندازی شده است.

بر این اساس، کلیۀ آثار مکتوب برای چاپ در قالب کتاب، صرفاً از طریق سامانۀ نشر کتاب به نشانی  Book.atu.ac.ir صورت می گیرد. آثار ارسال شده پس از طرح در کمیسیون تخصصی انتشارات به منظور طی فرایند بررسی و ارزیابی علمی و درصورت اخذ مجوز شورای انتشارات دانشگاه در فرایند انتشار قرار خواهند گرفت.

گفتنی است، به آثاری که از طریق این سامانه ارسال نشوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

منبع: عطنابازدید: 133خروج