• خبر روز


انتخاب شایسته جناب آقای دکتر محمد مهدی فرقانی به عنوان عضو شورای فرهنگی دانشگاه

1398/11/13

با عنایت به سوابق درخشان و ارزنده دکتر فرقانی در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و به استناد بند 8 آیین نامه شورای فرهنگی مبنی بر انتخاب یک عضو هیئت علمی از میان سه عضو حائز رتبه برتر فرهنگی ،به موجب این حکم به عنوان عضو شورای تخصصی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه منصوب گردیدند.بازدید: 300خروج