• معاونین دانشکده
نام و نام خانوادگی: سیدمحمد مهدی زاده

مدرک تحصیلی: دکترای علوم ارتباطات

ایمیل: mahdizedeh45@yahoo.com

شماره تماس: 44737582

معاون آموزشی و پژوهشی

دریافت رزومه علمی و پژوهشینام و نام خانوادگی: علیرضا عبداللهی نژاد

مدرک تحصیلی: دکترای علوم ارتباطات

ایمیل: abdollahinejad@atu.ac.ir

شماره تماس: 44737623

معاون اداری ، مالی و دانشجویی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی