• ریاست دانشکده
نام و نام خانوادگی: محمدمهدی فرقانی

مدرک تحصیلی: دکترای علوم ارتباطات

ایمیل: forghani@atu.ac.ir

شماره تماس: 44737571

ریاست دانشکده

دریافت رزومه علمی و پژوهشی