• گروه های آموزشی

 

دانشکده علوم ارتباطات دارای سه گروه آموزشی است و دانشجویان در مقاطع و رشته های مختلف مشغول به تحصیل می باشند .  

 

گروه های آموزشی 


1- روابط عمومی 

2- روزنامه نگاری 

3- مطالعات ارتباطی 

 

مقاطع و رشته های تحصیلی 


کارشناسی : روابط عمومی ، روزنامه نگاری ، مطالعات ارتباطی 

کارشناسی ارشد : علوم ارتباطات اجتماعی ، ارتباطات اجتماعی ( گرایش روزنامه نگاری ) ، مدریت رسانه 

دکتری : علوم ارتباطات