• گروه آموزشی مطالعات ارتباطی

هادی خانیکی
مرتبه علمی : دانشیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی
سیدمحمد مهدی زاده
مرتبه علمی : دانشیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی
سارا ابوطالب جولا
مرتبه علمی : استادیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی
سیدجمال الدین اکبرزاده جهرمی
مرتبه علمی : استادیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی
علیرضا حسینی پاکدهی
مرتبه علمی : استادیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی
حمیدرضا رحمانی دهکردی
مرتبه علمی : استادیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی
زرین زردار
مرتبه علمی : استادیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی