• گروه آموزشی روزنامه نگاری

محمدمهدی فرقانی
مرتبه علمی : دانشیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی
علی اصغر کیاء
مرتبه علمی : دانشیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی
عباس اسدی
مرتبه علمی : دانشیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی
علیرضا عبداللهی نژاد
مرتبه علمی : استادیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی
لیدا کاوسی
مرتبه علمی : استادیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی