• گروه آموزشی روزنامه نگاری

محمدمهدی فرقانی
مرتبه علمی : دانشیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی




علی اصغر کیاء
مرتبه علمی : دانشیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی




عباس اسدی
مرتبه علمی : دانشیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی




علیرضا عبداللهی نژاد
مرتبه علمی : استادیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی




لیدا کاوسی
مرتبه علمی : استادیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی