• گروه آموزشی روزنامه نگاری

علی اصغر کیاء
مرتبه علمي : استاد تمام
دريافت رزومه علمي و پژوهشي
محمد مهدی فرقانی
مرتبه علمی : دانشیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی
عباس اسدی
مرتبه علمي : دانشیار
دريافت رزومه علمي و پژوهشي
لیدا کاوسی کلاشمی
مرتبه علمي : استادیار
دريافت رزومه علمي و پژوهشي
علیرضا عبداللهی نژاد
مرتبه علمی : استادیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی
علی احمدی
مرتبه علمی : استادیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی