• گروه آموزشی روابط عمومی

حسینعلی افخمی
مرتبه علمی : دانشیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی
مهدخت بروجردی
مرتبه علمی : دانشیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی
رحمان سعیدی
مرتبه علمی : دانشیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی
قدسی بیات
مرتبه علمی : استادیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی
رضا صابری
مرتبه علمی : استادیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی
سیدرضا نقیب السادات
مرتبه علمی : استادیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی