• گروه آموزشی روابط عمومی

حسینعلی افخمی
مرتبه علمی : دانشیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی
رحمان سعیدی
مرتبه علمی : دانشیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی
سیدرضا نقیب السادات
مرتبه علمي : دانشیار
دريافت رزومه علمي و پژوهشي
مهدخت بروجردی علوی
مرتبه علمي : دانشیار
دريافت رزومه علمي و پژوهشي
رضا صابری
مرتبه علمي : استادیار
دريافت رزومه علمي و پژوهشي
قدسی بیات
مرتبه علمي : استادیار
دريافت رزومه علمي و پژوهشي