نام و نام خانوادگی: مهدی حقیقی کفاش

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی رشته مدیریت بازرگانی

ایمیل: m.haghighi@atu.ac.ir

شماره تماس: 48392838

معاون اداری،مالی و دانشجویی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: سید سروش قاضی نوری

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی مدیریت تولید و عملیات

ایمیل: ghazinoori@atu.ac.ir

شماره تماس: 48392838

معاون پژوهشی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: غلامرضا کاظمیان

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری

ایمیل: kazemian@atu.ac.ir

شماره تماس: 48392838

معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی