• آرشیو دانشکده در رسانه ها


هادی خانیکی: کرسی علم و فناوری یونسکو، فرصتی برای ارتقای توان اسلامی و ایرانی است

1397/02/29

مدیرگروه ارتباطات دانشکدۀ علوم ارتباطات و رئیس کرسی «ارتباطات علم و فناوری یونسکو» با بیان اینکه این کرسی فرصتی برای ارتباط سهگانه دانشگاه، رسانه و جامعه است، گفت: علم و فناوری به حمایت و نظارت جامعه نیاز دارد و این حمایت به کمک وسایل ارتباط جمعی، ارتباطات انسانی، شفاهی و شبکهای میسر میشود.

مراسم کرسی «ارتباطات علم و فناوری یونسکو» با حضور دکتر منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر حسین سلیمی، رئیس دانشگاه علامه طباطبائی، دکتر محمدمهدی فرقانی، رئیس دانشکدۀ علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی، دکتر هادی خانیکی، رئیس این کرسی، دکتر سعدالله نصیریقیداری، دبیر کل پیشین کمیسیون ملی یونسکو، خانم استر کیشلاروش، رئیس دفتر منطقهای یونسکو در تهران، دکتر احمد جلالی، سفیر دائم ایران در یونسکو و دکتر حجتالله ایوبی، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران چهارشنبه، ۲۶ اردیبهشت در دانشکدۀ علوم ارتباطات افتتاح شد.

در این مراسم، دکتر هادی خانیکی، مدیرگروه ارتباطات، به حُسن تصادف همزمان شدن این افتتاحیه با روز جهانی ارتباطات اشاره کرد و گفت: این مناسبات نمادین میتواند اهمیت ارتباطات را در جامعه علمی و فضای عمومی بیشتر کند.

او ادامه داد: اهمیت ارتباطات نه از این جهت که به دانشکده ارتباطات اختصاص دارد بلکه به خاطر این است که در عصری به سر میبریم که ارتباطات به معنی زوال فاصلهها و بالا رفتن همگرایی است.

مدیرگروه ارتباطات افزود: نهاد علم و فناوری از این جهت که چگونه میتواند فاصله خود را با جامعه و جامعه با دانشجو و نهادهای پژوهشی کمتر کند، نخستین جایی است که بر اثر این زوال و همگرایی در معرض تغییر قرار میگیرد.

وی خاطرنشان کرد: تأسیس کرسی علم و فناوری یونسکو در دانشگاه علامه جزء شانزدهمین کرسی یونسکو در ایران و هفتصدوسیوپنجمین کرسی در جهان است بنابراین میتوان گفت این افتتاحیه با میزبانی دانشگاه علامه طباطبائی فرصت تازهای برای حوزه ارتباطات و حوزه علم است تا از ظرفیتهای جهانی برای ارتقای توان اسلامی و ایرانی استفاده کند.

خانیکی با بیان اینکه تأسیس این کرسیها خلق فرصت است، اظهار کرد: این کرسی فرصتی را برای دانشگاه و برای نهادهای ارتباطی فراهم میآورد، از این پس کرسی باید به فضایی برای ارتباط سهگانه بین دانشگاه، رسانه و جامعه تبدیل شود.

علم و فناوری به حمایت و نظارت جامعه نیاز دارد

 

او ادامه داد: علم و فناوری به حمایت و نظارت جامعه نیاز دارد و این حمایت به کمک وسایل ارتباط جمعی، ارتباطات انسانی، شفاهی و شبکهای میسر میشود ضمن اینکه ایده تأسیس کرسی علم و فناوری یونسکو براساس همین حمایت شکل گرفت، در اواخر سال ۱۳۹۴ شروع شد و سرانجام در سال ۱۳۹۶ به بار نشست.

وی با اشاره به امضای تفاهمنامه بین دبیرکل یونسکو و ریاست دانشگاه علامه طباطبائی، گفت: در مرحلهای که تأسیس کرسیها با سختگیری بیشتری همراه است، این کرسی با پشتیبانی و حمایتهای ملی و بینالمللی دوازده نهاد ایرانی، منطقهای و جهانی تأسیس شد.

همچنین اضافه کرد: به طور خاص زحمات کمیته ملی یونسکو و نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در یونسکو در خور تشکر و تقدیر است و باید به طور خاص به عنوان یک فرد کوچک علامه طباطبائی از حمایتهای جناب دکتر سلیمی و هیئت رئیسه دانشگاه و معاونت پژوهشی که عهدهدار این کار بودند، تشکر کنم چراکه فرصتی دیگر برای این دانشکده خلق شد تا توانایی خود را در خدمت حوزههای ارتباطی و آکادمیک قرار دهد.

خانیکی به انتظار خود و سایر استادان از اینکه کرسی پلی بین حوزههای علمی و جامعه باشد، اشاره کرد و گفت: امروز با این افتتاحیه، میزبان فرهیختگانی از حوزههای مختلف علم و رسانه هستیم که البته ترجیح میدادیم فرصت بیشتری برای گفتوگو فراهم شود که این فرصت را به زمان دیگری موکول میکنیم.

او در پایان با درخواست یاری از دوستان حوزه ارتباطات و کرسیهای دیگر در ایران و سایر دانشگاهها، اظهار کرد: این یاری نه تنها برای دانشکده ارتباطات بلکه در سطح ملی برای جمهوری اسلامی ایران فرصتی است تا در زمینههای مختلف از جمله آموزشهای کوتاهمدت و بلندمدت روزنامهنگارانه، توسعه پژوهش در زمینه بازنمایی علم و فناوری و تسهیل ارتباط علمی جامعه، قدمی به جلو بردارد.

منبع خبر: عطنابازدید: 290خروج