• آموزش


تمدید مهلت دکتری بدون آزمون سال تحصیلی۹۸-۹۷ دانشگاه علامه طباطبائی

1397/02/01

نظر به اینکه تعدادی از متقاضیان دوره دکتری بدون آزمون دانشگاه علامه طباطبایی برای سال تحصیلی ۹۸-۹۷ (سهمیه استعداد درخشان)، به دلیل عدم اطلاع به موقع، موفق به ثبت نام در این فراخوان نشده اند لذا مهلت ثبت‌نام و ارسال مدارک را تا تاریخ ۹۷/۲/۲۵ تمدید می نماید.

بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر، هیچگونه تمدید دیگری صورت نخواهد گرفت. داوطلبان لازم است مطابق با شرایط و ضوابط مندرج در آگهی دوره دکتری بدون آزمون سال ۹۸-۹۷ دانشگاه (که قبلاً در پایگاه اینترنتی بارگذاری شده) مدارک و فرم های لازم را تهیه، ارسال و نسبت به ثبت نام به موقع اقدام نمایند.

۱- آگهی پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی بدون آزمون دانشگاه علامه طباطبائی برای سال تحصیلی۹۸-۹۷ (سهمیه استعدادهای درخشان)

۲-جداول ارزشیابی امتیازات جهت پذیرش در دوره دکتری بدون آزمون سال تحصیلی ۹۸-۹۷ (سهمیه استعدادهای درخشان)

۳-جدول رشته های دوره دکتری بدون آزمون دانشگاه علامه طباطبائی برای سال تحصیلی ۹۸-۹۷ (سهمیه استعدادهای درخشان)

۴-فرم تقاضای داوطلبان بدون آزمون دانشگاه علامه طباطبائی برای سال تحصیلی ۹۸-۹۷ (سهمیه استعدادهای درخشان) با فورمت PDF 

۵-فرم تقاضای داوطلبان بدون آزمون دانشگاه علامه طباطبائی برای سال تحصیلی ۹۸-۹۷ (سهمیه استعدادهای درخشان) با فورمت word 

۶-فرم تعهد دانشجویان نیمسال آخر با فورمت PDF بازدید: 182خروج