• آموزش


قابل توجه دانشجویان مقطع دکتری؛

1396/07/29

شرایط پذیرش مقاله

به اطلاع می رساند طبق مصوبه صورتجلسه مورخ 9/4/95 شورای دانشگاه در خصوص شفاف سازی و یکپارچه سازی مقالات دانشجویان دکتری و ارتقاء سطح علمی دانشگاه، اعتبارسنجی نهایی مقالات در زمان دفاع صورت می پذیرد و چنانچه مجله ای در زمان پذیرش مقاله معتبر بوده اما در زمان دفاع فاقد اعتبار باشد مجله نامعتبر محسوب می شود. لازم به ذکر است جهت تایید نهایی مقاله رعایت موارد مشروح ذیل الزامی است:

1-     مجلات دارای نمایه ISI  در صورتی معتبر محسوب می شود که دارای JCR   بوده و در لیست SSCI  یا Social Science Citation Index  نمایه شده باشد( در رشته های علوم پایه فهرست SCI  نیز مورد قبول است). سایر لیست های مربوط به ISI  نظیر Master journal List و Emerging Sources Citation Index به طور پیش فرض، جهت اخذ مجوز دفاع، معتبر محسوب نشده و هر مورد نیازمند مستندات و بررسی بیشتر است.

2-    مجلات دارای نمایه علمی-پژوهشی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در موراد مرتبط) معتبر ارزیابی می شوند، به جز مواردی که دانشکده یا دانشگاه عدم پذیرش مجله ای را قبلا اعلام نموده باشد. مجلات دارای نمایه ISC  که دارای درجه علمی-پژوهشی نباشند، به طور پیش فرض، جهت اخذ مجوز دفاع معتبر محسوب نشده و در هر مورد نیازمند مستندات و بررسی بیشتر است.

3-   در مورد مجلات نمایه شده در پایگاه SCOPUS  تنها مجلاتی به طور پیش فرض جهت اخذ مجوز دفاع، معتبر محسوب می شوند که انتشار مقاله در آن ها مستلزم پرداخت هیچ گونه وجهی نباشد( پرداخت وجه به صورت اختیاری برای انتقال حقوق مالکیت مقاله  و انتشار آن به صورت " دسترسی آزاد" از این قاعده مستثنی است.)

4-    مجلات دارای سایر نمایه های معتبر بین المللی، به طور پیش فرض جهت اخذ مجوز دفاع، معتبر محسوب نشده و در هرمورد نیازمند مستندات لازم در مورد کیفیت مجله و فرایند داوری و بررسی بیشتر است.

5-    ارائه مدارک مربوط به نمایه مجله به همراه مقاله مربوط و تایید استاد محترم راهنما مبنی بر اعتبار مجله و استخراج مقاله از رساله الزامی است.

6-    با توجه به وجود مجلات و سایت های جعلی و "ربوده شده" با ظاهر و شکل مجلات معتبر اقدام به پذیرش و چاپ مقالات می نمایند، ارسال کنندگان مقالات موظفند شخصا از صحت آدرس مجله و غیرجعلی بودن آن اطمینان حاصل نمایند. در صورت اثبات جعلی بودن مجله، دانشگاه می تواند در هر مرحله ای فرایند دفاع را متوقف نموده و یا امتیازات حاصل از مقاله ارائه شده را سلب نماید.

7-    رعایت ارتباط موضوعی مقاله با مجله الزامی است.

8-   در مواردی که معاونت پژوهشی دانشکده مربوط و یا دانشگاه برای اعتبار سنجی مجلات و مقالات، مستندات بیشتری درخواست می نماید، دانشجو باید علاوه بر مستندات مربوط به ارسال مقاله به مجله، نتایج داوری ها و همچنین اصلاحات انجام شده روی پیش نویس مقاله را ارائه نماید.

9-    اعتبار و اصالت نشریات به طور دقیق توسط کارشناس پژوهشی دانشکده بررسی و توسط معاون پژوهشی دانشکده تایید شود.

10-  کلیه مقالات مستخرج از رساله دانشجویان دکتری با نام دانشگاه علامه طباطبایی و با املای مصوب دانشگاه (علامه طباطبایی، Allameh Tabatabai )چاپ شود.

11-  دانشجویانی که با رائه دو گواهی چاپ شده به صورت مشروط دفاع می نمایند، ضروری است هر دو مقاله را با نام دانشگاه علامه طباطبائی چاپ کنند.

12- ضروری است نام استاد راهنمای اول به عنوان نویسنده مسئول ذکر شود و کلیه مکاتبات از طریق ایشان صورت پذیرد.

 

13-قبل از ارسال مقاله چاپ شده یا  گواهی چاپ برای صدور مجوز دفاع و تسویه حساب، مقالات به تایید استاد راهنما و مدیرگروه  مربوطه برسد.  بازدید: 347خروج