• خبر روز


برنامه های نخستین روز هفتۀ پژوهش

1396/09/19

برگزاری کارگاه آموزشی و سخنرانی علمی

روز نخست-کارگاه آموزشی با عنوان روزنامه نگاری حرفه ای در خبرگزاری ها(دکتر علیرضا عبداللهی نژاد)

 

روز نخست - سخنرانی علمی با موضوع موانع تولید علوم انسانی در ایران ( خانم دکتر مهدخت بروجردی )بازدید: 651خروج