• خبر روز


کرسی نظریه پردازی «اصول هنجاری تدوین و نشر خبر تلویزیونی» تاملی درباب مدیریت خبر

1395/12/03

چهارمین کرسی نظریه پردازی و ترویجی دانشکده علوم ارتباطات روز سه شنبه مورخ 1395/12/13 از ساعت 12:30 الی 14 در سالن شورا برگزار می گردد .

 بازدید: 392خروج